Ban lãnh đạo TMS

  Ban lãnh đạo TMS

 • Ban lãnh đạo TMS
 • Cán bộ công nhân viên Transco

  Cán bộ công nhân viên Transco

 • Cán bộ công nhân viên Transco
 • Toà nhà Transco

  Toà nhà Transco

 • Toà nhà Transco
 • Khai trương Transco Building

  Khai trương Transco Building

 • Khai trương Transco Building
 • Giám đốc Công ty

  Giám đốc Công ty

 • Giám đốc Công ty

Thống kê truy cập

Trực tuyến 48

Hôm nay 244

Hôm qua 962

Tháng trước 2657

Tổng 2901

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TRANSCO XIN GỬI CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

1. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN