bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 18

Hôm nay 287

Hôm qua 837

Tháng trước 24904

Tổng 94370

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

19-06-2020 09:26:44 | Lượt xem: 331 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRANSCO XIN GỬI CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

1. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN